BOBBI BEAR SWEDENS STADGAR

Namn

§ 1

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Bobbi Bear Sweden och är bildad 20181011 genom skriftligt förordnande.

Ändamål

§ 2

Ändamålet med stiftelsen är att med insamlade medel hjälpa barn[1] som är utsatta för sexuella övergrepp. Huvudmålet är att stötta organisationen Operation Bobbi Bear i Durban, Sydafrika, ekonomiskt så att de kan:

 • Fortsätta sin nuvarande verksamhet i Durban.
 • Utbilda fler Child Safety Officers och sprida sitt arbete samt vid behov, genom samverkan med andra aktörer, hjälpa fler barn i Sydafrika och andra länder.
 • Utbilda föräldrar i syfte att på sikt minska antalet barn som utsätts för sexuella övergrepp.

Stiftelsen ska vid en upplösning av Operation Bobbi Bear stötta andra organisationer med liknande ändamål.

Prioriteringsplan för hur insamlade medel ska fördelas utarbetas av styrelsen enligt följande:

 • I samverkan med Financial Administrative Director för Operation Bobbi Bear, som ansvarar för hur medlen sedan ska användas och förvaltas i deras verksamhet.
 • Om Operation Bobbi Bear upplösts, sköts prioritering internt i styrelsen eller i samverkan med andra organisationer med liknande ändamål.

Verksamhet

§ 3

Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom upprop, gåvor, bidrag eller som på annat sätt inkommer till stiftelsen. Dessa medel ska bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela medel enligt nedan:

 • Operation Bobbi Bears nuvarande verksamhet i Durban, Sydafrika.
 • Utveckling och utökning av Operation Bobbi Bears verksamhet inom och utom Sydafrika.
 • Utbilda föräldrar i syfte att på sikt minska antalet barn som utsätts för sexuella övergrepp.
 • Om Operation Bobbi Bear upplösts, andra organisationer med liknande ändamål.

Minst 75% av stiftelsens intäkter ska gå till ändamålet.

§ 4

Om verksamheten växer och utvecklas ska näringsverksamhet och anställning för att hantera driften vara möjligt. Stiftelsen ska i sin verksamhet självständigt följa samhällsutvecklingen så att stiftelsen inte blir föråldrad, ineffektiv eller overksam. Stiftelsen och dess styrelse ska alltid sträva efter att förverkliga stiftarens avsikter.

Värdegrund

§ 5

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, med ett särskilt fokus på artiklarna 2, 3, 6 och 12.[2]

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Styrelse

§ 6

Styrelsen är stiftelsens beslutande organ och ansvarar för stiftelsens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för förvaltning av stiftelsens medel. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter, varav en ledamot ska vara ordförande.

Under stiftarens levnad eller till det tillfälle som stiftaren beslutar annat, tillsätter och entledigar stiftaren samtliga ledamöter samt ordförande. I övriga frågor beslutar styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Om röstetalen blir lika har ordföranden utslagsröst.

Styrelseuppdragen gäller tills vidare utan bestämd mandattid. En styrelseledamot kan avgå eller bli entledigad från sitt uppdrag utan särskild motivering. Entledigandet träder i kraft direkt.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av en av de övriga ledamöterna. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, vilka undertecknas av ordföranden och justeras av den ledamot som styrelsen därtill utser. Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Kallelse ska tillsammans med dagordning skickas ut till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse samt godkännande av desamma.
 • Beslut om budgeten för innevarande år.
 • Val av revisor för att granska bokföring och förvaltning för innevarande år.
 • Val av firmatecknare.
 • Övriga frågor som anmälts minst en vecka innan mötet.

§ 8

Styrelsen har sitt säte i Åmål.

Firmatecknare

§ 9

Stiftelsen företräds, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de ledamöter som styrelsen utser att ensam eller i förening företräda stiftelsen och teckna dess firma.

Räkenskapsår och revision

§ 10

Stiftelsen är bokföringsskyldig. Stiftelsens räkenskapsår omfattar ett kalenderår. För varje räkenskapsår avger styrelsen årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultat-räkning och balansräkning. Årsredovisningen ska överlämnas till revisorn under april månad året efter räkenskapsåret. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse inom maj månad. Om revisionsberättelsen ger anledning till det ska styrelsen sammanträda under juni månad för att besluta om de åtgärder som revisionen föranleder.

Revisor

§ 11

Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av därtill vald revisor. Denna utses av styrelsen för en tid av två år och ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. Omval för ny tvåårsperiod är möjligt. Revisorn avger revisionsberättelsen senast den 30 maj året efter räkenskapsårets utgång.

Arvode mm

§ 12

Styrelsearvode utgår ej – styrelseledamöterna verkar ideellt. Revisor ska erhålla skäligt arvode för sitt uppdrag.

Tillsyn

§ 13

Stiftelsen ska stå under tillsyn av länsstyrelsen i Västra Götaland enligt reglerna i stiftelselagen (1994:1220).

Ändring av stadgarna

§ 14

Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är endast giltigt när beslutet fattats på två på varandra följande årsmöten enligt § 7.För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 2, § 3, § 5, § 14 eller § 15 får inte göras.

Upplösning

§ 15

Om stiftelsen upplöses ska dess tillgångar i första hand överlämnas till den primära destinatären Operation Bobbi Bear i Durban, Sydafrika och i andra hand till annan in- eller utländsk organisation med liknande ändamål.

Övrigt

§ 16

För stiftelsen ska utöver vad som föreskrivs i detta stiftelseförordnande bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220) gälla i tillämpliga delar.

Åmål

11 oktober 2018

Annica Westman, stiftare

[1] Med barn avses definitionen som återfinns i FN:s konvention om barns rättigheter, dvs personer 0-18 år.

[2] Se vidare info på https://unicef.se/barnkonventionen 

Kontakta oss om du vill ha mer information, boka en föreläsning eller något annat!

E-post: annica@bobbibearsweden.se
Telefonnummer: 0706808664

SWISH 123 44 11 807
BG 
755-9925

Stiftelsens organisationsnummer: 802480-9546 

5 + 9 =

Copyright Bobbi Bear Sweden 2018-2019  |  Stolt skapare av denna hemsida är StyrkaMedia.se

sv_SESwedish